Algemene Leden Vergadering 16 december 2020

De najaars ALV zal - wegens de geldende corona maatregelen - online worden gehouden middels MS TEAMS op woensdagavond 16 december 2020 van 20:30 - 22:00 uur.

Leden vragen wij zich vooraf aan te melden bij onze secretaris Peter Roskam door een e-mailtje te sturen. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 12 december a.s. Dan krijgen we een goed overzicht van het aantal deelnemers en jij krijgt dan van ons de link voor onze online ledenvergadering. We stellen je aanwezigheid zeer op prijs.
Tevens vragen wij je vooraf je vragen over de agenda, de stukken en/of andere vragen schriftelijk te stellen vóór 12 december a.s.. Wij zullen deze vragen dan zoveel mogelijk voorafgaand aan de ALV van antwoorden voorzien en rondsturen. Mail je vragen aan Han van Bommel, penningmeester.

Een uitnodiging met de agenda en de stukken is aan alle leden gezonden.

Agenda ALV

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Waardering aantal bijzondere prestaties
 4. Punten uit de uitgestelde voorjaars ALV 2020 
  1. Verslag ALV 11 december 2019 (zie bijlage)
   • formeel vaststellen van verslag
  2. Jaarverslag 2019 incl. verslag van de kascommissie (zie bijlage)
   • er zijn in het voorjaar géén vragen gesteld of op- en aanmerkingen ontvangen
   • nu vragen we de leden formeel goedkeuring en decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid
   • benoemen Kascommissie leden: 
    • herbenoemen: Anne Schreuder en Noortje van Kempen
    • bedanken: vertrekkend lid Mirjam Kuipers
    • gezocht: een nieuw lid voor de Kascommissie
  3. Voordracht nieuw bestuurslid Sjoerd Jenninga
   •  Sjoerd stelt zich voor aan de leden zie webpagina
   •  benoeming door de leden
 5. Plannen en begroting 2021 incl. vaststelling contributie 2021 (zie bijlage)
  • wij vragen de goedkeuring van de leden
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting

Alle stukken kun je ook vinden op onze site als je bent ingelogd (inloggen kan met het in onze ledenadministratie bekende e-mailadres en door zo nodig een nieuw wachtwoord aan te vragen). Zie: webpagina Stukken ALV 16 december 2020

Nieuws Overzicht