Sportvisie

De Sportvisie 2019 geeft aan waar Leiden Atletiek op sportief gebied voor gaat. De sportvisie bestaat uit zeven samenhangende en elkaar versterkende punten waarbij het vertrekpunt is dat de sporter centraal staat.

De Sportvisie beschrijft het gezamenlijke toekomstbeeld. Hij zorgt voor verbinding, vormt de basis voor het beleid en helpt bij het maken van keuzes in het dagelijks werk.

Lees meer

Meerjarig beleidsplan 2023 -2025

Het Meerjarig beleidsplan Leiden Atletiek bevat de ambities voor de periode 2023 -2025. In deze periode gaan we door op basis van de sportvisie uit 2019.

In het beleidsplan staan twaalf ambities waarmee we aan de slag gaan. Een aantal daarvan krijgt prioriteit in de inzet van leden en geld.

Lees meer

Talenten- en topsportplan

Iedereen heeft talent en bij Leiden Atletiek willen wij voor iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is echter maar weinig atleten gegund om op een hoog niveau te kunnen acteren. Deze atleten die in hun leeftijdscategorie tot de top behoren verdienen een steuntje in de rug van Leiden Atletiek, de talenten en topsporters. De topsporters onderscheiden zich van de talenten, doordat zij tot de nationale top bij de senioren behoren, maar ook doordat zij leven voor hun sport en in aanmerking komen om door de Atletiekunie te worden uitgezonden naar internationale toernooien.

Lees meer

Gedragscode atleten

De manier van trainingen geven bij onze vereniging leert de atleten het begrip ‘vrijheid‘ te hanteren en hun zelfstandigheid zoveel mogelijk te bevorderen. Ook wij ontkomen er niet aan een aantal regels te hanteren.
Deze verenigingregels zijn in de praktijk ontstaan en wij verwachten dat zowel ouders en bezoekers, als atleten zich hieraan houden, om zodoende de goede gang van zaken aan vereniging te waarborgen.

Lees meer

Gedragsregels trainers

Leiden Atletiek streeft naar een veilig sportklimaat. Als trainer ben je een belangrijke factor in de cultuur binnen onze vereniging en is het belangrijk het goede voorbeeld te geven. De gedragsregels hebben we opnieuw geformuleerd. E.e.a. naar het voorbeeld van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Lees meer

Privacyverklaring Leiden Atletiek

Leiden Atletiek hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-­‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: ‘AVG’. Daarom hebben wij in deze
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Leiden Atletiek vraagt voor alle trainers, begeleiders en bestuursleden standaard een Verklaring Omtrent Gedrag aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees meer

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat regels waaraan alle leden van Leiden Atletiek zich moeten houden. Het is vastgesteld op de ALV van 19 april 2022.

Lees meer

Bestuursreglement

Het bestuursreglement bepaalt hoe leden van het bestuur van Leiden Atletiek hun functie uitoefenen. Het is vastgesteld door de ALV op 19 april 2022.

Lees meer

Reglement Toekenning Onderscheidingen

Leiden Atletiek kent twee soorten onderscheidingen: Lid van Verdienste, en Erelid.

Dit reglement is opgesteld om duidelijk te maken

  • wat die onderscheiding inhoudt,
  • wanneer iemand zo'n onderscheiding kan krijgen, en
  • wie dat bepaalt.

 

Lees meer

De toekomstplannen van Leiden Atletiek

Het document 'De toekomstplannen van Leiden Atletiek' geeft aan wat Leiden Atletiek doet voor de samenleving. Dit doen wij door het organiseren van breedtesport en topsport in verenigingsverband. Het document geeft aan mensen binnen en buiten de vereniging aan hoe wij 'een leven lang bewegen' in de praktijk brengen. Ook geven we hierin aan wat Leiden Atletiek nodig heeft om dit te kunnen doen.

Lees meer