Vertrouwenscontactpersoon

LA vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon (= VCP) is een contactpersoon binnen Leiden Atletiek die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en die als aanspreekpunt optreedt bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag binnen de sport verstaan we onder andere seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie. Ook zijn we alert op doping, matchfixing en integriteitsschendingen. Daarnaast is een VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon bij Leiden Atletiek?

De taken van de VCP:

Preventie:

  • Aanspreekpunt binnen de vereniging
  • Adviseren van het bestuur t.a.v. sociale veiligheid beleid en dit mede uitvoeren
  • Delen van kennis en kunde

Zij doen dit door zitting te nemen in de commissie veiligheid [of andere naam]. Daarin werken zij samen met het bestuur aan sociale veiligheid. Hierbij hoort o.a. opstellen van gedragscodes en protocollen, aannamebeleid e.d.

Daarnaast hebben zij een rol op het gebied van:

Signalering:

  • Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek
  • Vervolgstappen bespreken
  • Rapportage en verslaglegging aan bestuur

Hoe werkt een melding doen bij een vertrouwenscontactpersoon?

De VCP zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. De VCP probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om passende hulp te krijgen. De VCP kan iemand informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Als VCP rapporteren zij de melding bij het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de juiste opvolging / oplossing van een incident.

Bij de VCP kun je in vertrouwen je verhaal doen. We hebben een gesprek over het incident en bespreken samen de mogelijkheden. Het gesprek is in vertrouwen en eventueel anoniem. Mocht de veiligheid van een of meerdere leden in het geding zijn, kan het bestuur vragen om de vertrouwelijkheid op te heffen. Hierover zal je als betrokkene altijd geïnformeerd worden en om zijn/haar toestemming worden gevraagd. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit zal er aangifte door het bestuur gedaan worden. Bij seksuele intimidatie en misbruik, matchfixing en doping geldt een meldplicht bij de bond.

De VCP maakt samen met de betrokkene een verslag en zal daarmee melding doen van het gesprek bij het bestuur. Het verslag wordt door het bestuur AVG-proof bewaard. De VCP voert zelf geen administratie of vastlegging.

De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Zij zijn zelf géén hulpverleners.

Wie zijn de vertouwenscontactpersonen van Leiden Atletiek?

Marie-Jetta den Otter en Roel Zaaijer.

Marie-Jetta den Otter werkt aan de TU Delft als leraaropleider en docent vakdidactiek scheikunde. Ze begeleidt en geeft les aan scheikundedocenten in opleiding. Daarvoor heeft zij 15 jaar bij een middelbare school in Leiden lesgegeven. Marie-Jetta is zelf geen actief lid van Leiden Atletiek, maar haar 3 kinderen trainen bij de pupillen en de junioren. Ze staat dus vaak langs de lijn bij hun trainingen op woensdag en zaterdag. Als je een gesprek met Marie-Jetta wilt, kun je haar haar e-mailen.

Roel Zaaijer werkte tot medio 2022 als huisarts. Hij traint bij de recreantengroep. Mail met hem als je een gesprek zou willen

Zij hebben voor de functie van VCP een opleiding gevolgd bij NOC*NSF en zullen aanwezig zijn bij terugkomdagen. Ook zijn zij lid van het VCP-netwerk van de gemeente Leiden. Als VCP hebben zij een VOG afgegeven aan het bestuur en zullen dit elke 3 jaar herhalen.

Zij vinden het belangrijk te benadrukken dat zij binnen de vereniging een neutrale en onafhankelijke rol hebben. Het is wel hun opdracht om een vraag/klacht te melden bij het bestuur maar dit kan wel op anonieme basis (mits de veiligheid niet in het geding komt).

Hoe kun je anderen benaderen?

De VCP’s kunnen je hierbij de weg wijzen. Het is ook mogelijk om direct een vraag of klacht neer te leggen bij:

  • een Vertrouwenscontactpersoon van de Atletiekunie.
  • het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Dit vertrouwenspunt beschikt over een aantal casemanagers en 4 Vertrouwenspersonen (VP’s) verdeeld over het hele land. Een vraag of melding kan ook anoniem worden gesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de website: centrumveiligesport.nl.  Tel.: 0900-2025590 (Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u)