Algemene Leden Vergadering 21 april 2021

Cartoon voorzitterstrijd

Onze Algemene LedenVergadering is op woensdag 21 april 2021. Alle leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen per e-mail met het verzoek je vooraf aan te melden door een e-mail naar onze secretaris Peter Roskam te sturen. Dit is de laatste vergadering die Eveline van Enk zal voorzitten, na 6 jaar maakt zij plaats voor haar opvolger. Anton van Kempen wordt voorgedragen voor benoeming als onze voorzitter. De stukken voor deze ALV kun je vinden als je inlogt op de volgende webpagina: stukken ALV 21 april 2021.

De vergadering start om 20.00 uur en de agenda ziet er als volgt uit:

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Waardering aantal bijzondere prestaties
 4. Verslag ALV 16 december 2020
 5. Jaarverslag 2020 
 6. Verslag van de kascommissie 
 7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
 8. Benoemen nieuwe Kascommissie leden Peter Brand en Marco Kerkvliet 
 9. Bestuursbenoemingen
  • Tegen-kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden bij de voorzitter of de secretaris tot 2 dagen voor de vergadering.
  • Voordracht Anton van Kempen als voorzitter
  • Anton van Kempen stelt zich voor aan de leden
  • Benoeming door de leden
 10. Update Veilige Sportvereniging
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting
Nieuws Overzicht